گنبد مینا، کاستی ها و انتقاد سازنده

گنبد مینا، کاستی ها و انتقاد سازنده

بصورت اتفاقی مقاله جناب اقای پوریا ناظمی ژورنالیست علمی معتبر رد نشریه وزین نجوم را مطالعه کردم. از انجایی که بیشتر انتقاد‌های وارده با کار…

Read Article →