ونتیلیشن و اگزاست

ونتیلیشن و اگزاست

یکی از ضعف های جدی مبحث 19 روشن نبودن تکلیف اگزاست و تامین هوای تازه در ساختمان های مسکونی بدون سیستم هوای تازه است.
در پروژه دفتر مرکزی گلرنگ با هدف کاهش بار دستگاه های مرکزی در 4 ماه معتذل سال و همچنین کاهش فشار از سیستم سرمایش اقدام به تامین دستگاه healthBox شرکت رنسون بلژیک و همچنین window ventilator هاس این شرکت شد.