توضیحات پروژه

گنبد مینا

گنبد مینا یکی از ساختمان های شیشه ای شگفت انگیز ایران است. گنبدی تمام شیشه ای که برای اولین بار در کشور در این ابعاد در سال 87 توسط آلومینیوم شیشه تهران مهندسی و اجرا شد. معمار پروژه دفتر معماری شرکت نوسازی عباس آّاد جناب مهندس میرحسینی و ججناب مهندس موسوی بودند. من افتخار داشتم به عنوان مدیر پروژه نما به مدت دو سال در ساخت پوسته شیشه ای و پوسته آلومینیومی گنبد مشارکت داشته باشم. همچنین با توجه به مشکلات طراحی و تامین ابزار های داخل آسمان نما بنا به دستور مدیر عامل وقت کارفرما جناب مهندس اتابکی برای مدت 5 سال مشاور مدیر عامل نوسازی عباس آباد در این پروژه بودم و به مشاوره و نظارت جهت طراحی تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری و تامین و نصب ان مشغول بودم.

Nosazi is an urban developing company own by Tehran city in charge of developing a huge landscape in the center of the City. One major project is a science park including a planetarium and science museum. I was involved in the project for designing and installation of 3000m2 glass dome  In 2008 while they ask me to investigate possible hardware and software for planetarium since I was interested in astronomy and public science. After a year of research and site visiting, we finally came to an agreement with a Japanese company for a 3D full-dome 4K  projection system. Unfortunately, the sanctions against Iran made us Slow and in 2013 we successfully import all parts. We are now in the phase of the installation of the planetarium and the science museum. I played two major roles in this project, from 2008-2010 I was project manager for Facade engineering and facade fabrication by AlumGlass (glass and aluminum panels) in charge of design and installation. from 2009-2013( now) I was also Nosazi CEO’s consultant on planetarium project in charge of supervision on ordering, importing, installation and delivery for 5 years.